Privacybeleid Bureau Los

Bureau Los, gevestigd aan Amstellaan 30, ’s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bureaulos.nl

Amstellaan 30

5215 GB ’s-Hertogenbosch

Tel 0614051535

J. van Vugt is de Functionaris Gegevensbescherming van Bureau Los. Zij is te bereiken via info@bureaulos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bureau Los verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Relevante gegevens aangaande uw gezondheid
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bureaulos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Bureau Los verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze Nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Bureau Los analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Teneinde te voldoen aan de eisen die het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken stelt, moet Bureau Los de slagingspercentages na begeleiding en na een jaar bijhouden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bureau Los neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Los) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bureau Los bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens 1 jaar. Dat doen we om het slagingspercentage na 1 jaar vast te stellen. Daarna worden deze gegevens vernietigd.

Als u zich hebt aangemeld voor onze Nieuwsbrief dan hebben wij in principe alleen uw naam en emailadres langer dan een jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bureau Los verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bureau Los blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het gaat hier vooral om emailadressen ten behoeve van emailserviceproviders en verspreiding van onze Nieuwsbrief.

Voor het Kwaliteitsregister worden alleen percentages bijgehouden en geen persoonsgegevens verstrekt.

Mocht de gelegenheid zich voordoen dat ons door derden gevraagd wordt om gegevens dan vragen wij u eerst uitdrukkelijk om toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Bureau Los gebruikt geanonimiseerde cookies voor statistische doeleinden. Daabij gaat het om Google Analytics (website-bezoek) en voor de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Op de website zijn buttons voor social media opgenomen; Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door een code die van deze websites zelf afkomstig is. Deze code zorgt ervoor dat er cookies geplaatst worden, wij hebben hier geen invloed op. De eigen privacyverklaring van de betreffende social media geven aan wat zij met de persoonsgegevens doen.

Via de instellingen in uw browser kunt u er zelf voor kiezen bepaalde cookies te weigeren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau Los en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bureaulos.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bureau Los wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bureau Los neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bureaulos.nl.

Bureau Los heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

januari 2019

 

Gezellig hè?!
Geef toe: gezellig is het al lang niet meer. Omdat je nergens meer mag roken ben je een buitenstaander geworden. Je gezondheid kan ook best wat beter. En het geld dat je per jaar verbrandt...

Training, coaching of advies op maat

 

Meer weten? Bel 06 164 62 527 of mail naar info@bureaulos.nl

Gezellig hè, zo'n sigaret (illustratie: Noor Huige)