Algemene voorwaarden Bureau Los V.O.F.

Bureau Los VOF is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 62270478 en is gevestigd aan de Amstellaan 30 (5251 GB)te ‘s-Hertogenbosch.

 

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Bureau Los is de Vennootschap onder Firma van F. Huige en J. Van Vugt.

3. Particulier: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon diehandelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5.Opdrachtgever: de Particulier of het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.

6. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die diensten (op afstand) aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: Bureau Los

7. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.

8. Diensten: de diensten die Bureau Los aanbiedt is begeleiding om te stoppen met roken.

9. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Bureau Losterzake de door de Opdrachtgever aangevraagde diensten.

10. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.

11. De website die Bureau Los gebruikt is https://www.bureaulos.nl.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bureau Los, elke overeenkomst tussen Bureau Los en Opdrachtgever en op elke dienst die door Bureau Los wordt aangeboden.

2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Bureau Los aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Bureau Los is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Bureau Los is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet uitdrukkelijk niet van toepassing.

4.Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Bureau Los gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.

2. De aanbiedingen vanBureau Los zijn vrijblijvend. Bureau Los is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgeverschriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Bureau Los het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Bureau Los gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Bureau Los niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

4. Levertijden in het aanbod van Bureau Los zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bureau Los niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Dienstverlener heeft aanvaard.

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Bureau Los, zal Bureau Los de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal een maand geldig, daarna kan Bureau Los niet meer aan een Aanbod gehouden worden.

3. Bureau Losis niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Bureau Los aan Opdrachtgever.

5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de diensten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en binnen deze periode uitgevoerd worden.

 

Artikel 5 - Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Bureau Los een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

2. Zowel Opdrachtgever als Bureau Los kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

4. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Bureau Los ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht, niet zijnde een duurovereenkomst, tussentijds op te zeggen.

6. Zowel Opdrachtgever als Bureau Los kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Bureau Los nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 - Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Bureau Los is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, isBureau Los gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

3. Indien gewenst is Bureau Los bevoegd om ten behoeve van Opdrachtgever een aanvraagformulier in te vullen, welke Opdrachtgever bij zijn/haar huisarts kan inleveren ten behoeve van het verkrijgen van eventuele hulpmiddelen.

 

Artikel 7 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn voor particulieren inclusief btw, voor bedrijven exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Indien Bureau Los op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten en parkeerkosten) gerekend worden.

2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Bureau Los gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.

4. Indien overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te voldoen, alvorens Bureau Los met haar dienstverlening aanvangt.

5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Bureau Los binnen een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Bureau Los een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

6. Particulieren hebben de mogelijkheid om na het volgen van één training, de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Indien een Particulier twee trainingen gevolgd heeft is Particulier verplicht om de volledige training te betalen. De overeenkomst kan daarna niet kosteloos ontbonden worden, de Particulier dient het overeengekomen bedrag volledig te betalen.

 

Artikel 8 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Bureau Los zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Bureau Los meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Bureau Los zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. Bij de uitvoering van de diensten is Bureau Los niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Bureau Los, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

3. Bureau Los is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

4. Opdrachtgever is gehouden, indien Bureau Los op locatie bij Opdrachtgever haar diensten uitvoert, zorg te dragen voor een geschikte ruimte. Bureau Los zal Opdrachtgever informeren over de benodigde ruimte.

5. Indien Opdrachtgever niet bij de training aanwezig kan zijn, dient Opdrachtgever dit tenminste 24 uur van tevoren te melden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om de trainingen wel of niet te volgen. Ongeacht het wel of niet volgen van een training, dient Opdrachtgever de kosten voor de volledige training te betalen bij gemiste trainingen.

6. Voor zakelijke Opdrachtgevers (Bedrijven) geldt dat het kosteloos aanpassen of annuleren van een overeenkomst tot twee weken voor de aanvangsdatum mogelijk is. Vanaftwee weken voor de aanvangsdatum van de dienstverlening is Opdrachtgever gehouden om 50% van het overeengekomen bedrag te betalen. Vanaf één week voor de aanvangsdatum van de dienstverlening is Opdrachtgever gehouden om 100% van het overeengekomen bedrag te betalen.

 

Artikel 10 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Bureau Los of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Bureau Los recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Bureau Los bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Bureau Los gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

4. Bureau Los spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Bureau Los.

5.De aard van de werkzaamheden van Bureau Los brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Bureau Los nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Bureau Los.

 

Artikel 11 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

 

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging       

1. Bureau Los gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Bureau Los de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@bureaulos.nl.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Bureau Los verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Bureau Los tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien Bureau Los op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 13 – Opschorting

1.Bureau Los heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.

2.Bureau Los is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Bureau Los is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 14 – Overmacht

1. Bureau Los is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Bureau Los wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Bureau Los, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Bureau Los zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Bureau Los buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Bureau Los leidt tot aansprakelijkheid van Bureau Los, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan.

2. Bureau Los is niet aansprakelijk voor lichamelijke schade, gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Bureau Los geleverde diensten.

3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Bureau Los per gebeurtenis per jaar uitkeert.

4. Bureau Los is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

5. Bureau Los is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. Bureau Los staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Bureau Los verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Bureau Los sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.

8. Ten gevolge van het stoppen met roken kunnen sommige deelnemers van de training ziek en/of down worden. Bureau Los is niet aansprakelijk voor de gezondheid en/of ziekte van een deelnemer. Deelnemer kan overleggen met Bureau Los over een juiste doorverwijzing naar professionele hulp.

9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Bureau Los vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Bureau Los binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 

Artikel 16 – Geheimhouding

1. Bureau Los en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien Bureau Los op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Bureau Los zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Bureau Los niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Bureau Los en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

4. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de geheimhoudingsplicht wordt bestraft met een direct opeisbare boete. Bureau Los heeft daarnaast het recht om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de schade het boetebedrag overstijgt.

 

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Bureau Los berusten uitsluitend bij Bureau Los en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Bureau Losrustente openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Los. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in doorBureau Losopgeleverde zaken, dient Bureau Los expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Bureau Los rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

4. Indien Opdrachtgever een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Bureau Los vaststelt, of anderszins een vermoeden heeft van een (mogelijke) inbreuk op de IE-rechten en auteursrechten, stelt Opdrachtgever Bureau Los hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

5. Elke inbreuk die een Opdrachtgever en/of derde op de Intellectuele eigendomsrechten maakt wordt bestraft met een direct opeisbare boete. Bureau Los heeft daarnaast het recht om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de schade het boetebedrag overstijgt.

 

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Bureau Los verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

2. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Los van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Los voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Bureau Los verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Bureau Los of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@bureaulos.nlmet als onderwerp “klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Bureau Los de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Bureau Los zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Bureau Los en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Bureau Los kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Bureau Los en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant.

 

Printversie Algemene voorwaarden

Gezellig hè?!
Geef toe: gezellig is het al lang niet meer. Omdat je nergens meer mag roken ben je een buitenstaander geworden. Je gezondheid kan ook best wat beter. En het geld dat je per jaar verbrandt...

Training, coaching of advies op maat

 

Meer weten? Bel 06 164 62 527 of mail naar info@bureaulos.nl

Gezellig hè, zo'n sigaret (illustratie: Noor Huige)